Tablica na matrycach 5×7

images

Swego czasu spotka?em si? z matrycami LED.

Zgroz? by?oby nie spróbowa? zabawy z mniejszymi matrycami 5×7 cho? osobi?cie wol? 8×8.

Tym razem pole odczytowe b?dzie si? sk?ada? z 3 matryc 5×7 czyli uzyskamy obszar roboczy

o rozmiarze 15×7 punktów.

Zastosowany mikrokontroler to ATmega8 , którego fuse bits s? ustawione w nast?puj?cy sposób:

– taktowanie moim ulubionym kwarcem 16Mhz

– HFUSE = 0xC9

– LFUSE = 0xFF

Uk?ad pracuje w systemie kaskadowym,  do sterowania 3ch matryc 5×7 zosta?y u?yte

2 rejestry przesuwne 595, do sterowania 15 kolumnami oraz 1 ULN2003 do sterowania

7 wierszami. Taki uk?ad pozwala na ?atwe do??czenie kolejnych modu?ów 15×7.

Schemat prezentuje si? nast?puj?co:

15x7ledmatrixschematic.jpg

U1 to ULN2003 :)

Program w zasadzie nie wymaga wi?kszego opisu, efektem jego dzia?ania jest przewijany napis:

Witam  *SunRiver*

Program zosta? napisany w Eclipse Juno Hatsune Edition z Toolchainem  3.4 Atmela.

Prezentuje si? nast?puj?co:

Mi?ego wy?wietlania ….