Przerobienie Płytki PICDEM na PICDUINO

P?ytka PICDEM rev 1.0.B  idealnie si? nadaje na ?rodowisko sprz?towe PICDuino.

Wiele przeróbek nie potrzeba gdy? wszystko co potrzebne z nawi?zk? mamy do dyspozycji na pok?adzie.

Szczegó?owo PICDEM rev.1.0.B opisa?em w dziale Projekty PIC.

Dzi?ki temu ?e p?ytka posiada wyprowadzone wszystkie piny mikrokontrolera a wyposa?enie dodatkowe

mo?na od??czy? zworkami warto skorzysta? z tej dogodno?ci i mie? 2 w 1.

PRZERABIAMY:

Posiadacze programatorów PICKIT2  ju? mog? zaciera? r?ce gdy? wystarczy wgra? do zawartego na pok?adzie

PICDEM  mikrokontrolera  bootloader 2.12 dost?pny

TUTAJ

Nast?pnie instalujemy sterowniki dla PINGUINO

Sterowniki

Instalujemy ?rodowisko PINGUINO IDE oraz PYTHONA  i mamy  PICDUINO :)

Takie troch? rozbudowane PICDUINO :) ale brakuje do pe?ni szcz??cia 1 diody LED sygnalizuj?cej uruchomienie programu

tu przyda si? rezystor 330kom i dowolna dioda LED któr? wpinamy w pin6 naszego procesora i +VCC

Od tej chwili mamy pe?noprawne ?rodowisko PICDUINO

MAPA PINÓW dla PICDUINO:

piny18f4xxx

Mi?ego Picduinowania …..