CoIDE – toglujemy porty na Discovery F4

CooCox

 

Wielu m?odych zakupi?o niedrogi i doskonale wyposa?ony p?ytex ze stajni STM o nazwie : STM32F4-Discovery. Jest to kolejna i naprawd? ciekawa p?ytka z ARMem na pok?adzie i Debugerem SWD (ST-Link v2 Dongle). Lecz wielu te? zadaje pytania jak to uruchomi? pod CoIDE wi?c postaram si? w paru s?owach pokaza? o co biega, podobnie jak w 2 poprzednich artyku?ach dla VL i F0 Discovery…

STM32F4Board

 

F4 jest jedn? z bogatszych w wyposa?enie p?ytek z tej serii jak? wypu?ci? STM, na pok?adzie znajdziemy pot??ny mikrokontroler   STM32F407VGT6  wyposa?ony w pot??ne zasoby w postaci:

 • 1 MB Flash,
 • 192 KB RAM

a to wszystko na rdzeniu Cortex-M4F  zamkni?tym w 100 nó?kowej obudowie LQFP. Ponadto na pok?adzie Dyskoteki znajdziemy :

 • LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer
 • MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
 • CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
 • Eight LEDs:
  • LD1 (red/green) for USB communication
  • LD2 (red) for 3.3 V power on
  • Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
  • 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
 • Two push buttons (user and reset)
 • USB OTG FS with micro-AB connector

I to wszystko za nie wygórowan? cen? ok 80 pln …. co sprawia ?e jest ?akomym k?skiem dla wszelkich ch?tnych do okie?znania tego ma?ego potworka.  O ile jednak STM dalej proponuje ?rodowisko TrueStudio  to jednak ograniczenia w wersji free oraz wysoka cena dyskwalifikuj? go do czegokolwiek, dlatego warto postawi? na darmowe i opisywane ju? przeze mnie CoIDE.

O ile instalacja i konfiguracja nie stanowi problemu co zreszt? opisa?em jaki? czas temu tutaj:

/wordpress/arm/discovery/trupestudio-czyli-smierc-atollica-truestudio-3-2-for-arm/

oraz prosty start na bazie dost?pnych przyk?adów w repozytorium dla Dyskotek VL i F0  wskazuj?c na ró?nice to teraz poczyni? to dla F4  bowiem wielu ma z tym k?opot ….

Zatem do dzie?a:

Uruchamiamy CoIDE

Przechwytywanie

 

W ?rodkowym oknie wybieramy  Browse in Repository  gdzie kolejno wybieramy :

ST   a nast?pnie nasz procesor zawarty na Dyscotece czyli STM32F407VG nast?pnie na oknie Pheriperials wybieramy GPIO co wida? ni?ej:

Przechwytywanie

 

Na pytanie widoczne powy?ej o utworzenie nowego projektu i dodanie potrzebnych bibliotek odpowiadamy YES i nadajemy nazw? naszemu projektowi w domy?lnej lokalizacji :

Przechwytywanie

 

i klikamy FINISH …   zostanie utworzony projekt i dodane wszystkie biblioteki jakie s? potrzebne :

Przechwytywanie

 

teraz nad oknem Project po lewej gdzie widzimy drzewo plików naszego projektu.  Widzimy okno Components z dost?pnymi repozytoriami przyk?adów dla naszego procesora STM32F407VG :

Przechwytywanie

 

klikamy na GPIO:

Przechwytywaniei wybieramy pierwszy z góry przyk?ad IOToogle  klikaj?c na zaznaczony ADD oraz odpowiadamy YES  na pytanie czy doda? pliki do projektu:

Przechwytywanie

 

Jak wida? dodany zosta? folder Example a w nim plik IOToogle.c  i dodany zosta? wpis do pliku main.c.  W zasadzie to wszystko, program mo?na ju? skompilowa? i wgra? do naszej DiscoF4 , ale polecam otworzy? plik IOToogle.C i si? z nim zapozna?.  Dowiemy si? jakie piny b?d? toglowane i z jakimi delayami … pobawcie si? tym chwilk? ….

Zawarto?? pliku IOToogle.c:

Zawarto?? pliku main.c:

Przyk?ad jest prosty i nie wymaga t?umaczenia … pochodzi z STM i jest za??czony do CoIDE.

Mi?ego tooglowania na F4….