Zamek / alarm sterowany pastylką DALLAS

imgres

Pastylki iButton firmy DALLAS to nic nowego na rynku, s? to urz?dzenia pracuj?ce na magistrali

1Wire.  Magistrala ta wykorzystywana jest dosy? cz?sto przez elektroników do transmisji z popularnym

termometrem cyfrowym DS18B20, ale urz?dze? na tej magistrali jest wiele. Firma DALLAS poza s?ynnymi

termometrami DS18xxx produkuje pastylki iButton w?ród których znajdziemy proste DS1990. Mog?

one pracowa? jako klucz gdy? dysponuj? unikalnym kodem, ale te? s? pastylki zawieraj?ce termometr,

pami?? i wiele innych. Zalet? pastylek jest ?atwo?? u?ycia i fakt i? mog? by? zasilane paso?ytniczo dzi?ki

czemu wystarcz? 2 przewody  – MASA i DATA.

W tym temacie skupimy si? na najprostszych pastylkach DS1990R  w rozmiarze F5.

CZYLI:

DS1990R zawiera tylko unikalny kod – 64 bitowy ID , który mo?emy tylko odczytywa? , ale ?wiadomo??

faktu i? kod ten jest unikalny (nigdy si? nie powtarza) umo?liwia nam stworzenie uk?adu b?d?cego np.

kodowym zamkiem lub alarmem uzbrajanym przy pomocy pastylki.

…:: DANE PASTYLKI DS1990R ::…

Wszystkie dane znajdziemy w nocie PDF pod adresem:

http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1990R-DS1990R-F5.pdf

Tak wi?c do naszych niecnych celów u?yjemy:

Pastylki DALLAS DS1990R rozmiar F5

genericbutton_F5

Dedykowanego czytnika DS9092L zawieraj?cego diod? sygnalizacyjn? LED w kolorze zielonym

9092L

Oraz dla wygody u?ycia oprawki na pastylk? tak zwany KEY FOB  DS9093A

9093abgry

Potrzebna nam b?dzie te? p?ytka Sunduino lub Arduino lub inny klon z mikrokontrolerem  AVR

Przeka?nik na 12V  i tranzystor NPN np. 2N2222 lub BC547C  i par? rezystorów  1K i 4.7K.

Z racji i? nasz czytnik posiada diod? LED u?yjemy jej do sygnalizacji poprawno?ci KLUCZA.

..::  PROGRAM ZA?O?ENIA ::..

Za?o?enie programu jest bardzo proste. Czytnik oczekuje na przy?o?enie Pastylki po czym program

sprawdza odczytany klucz z baz? danych. Po weryfikacji  oznajmia nam miganiem diody co 0,5s ,

?e klucz jest prawid?owy i tym samym zezwala na dost?p uruchamiaj?c przeka?nik lub miganiem szybkim

co 150ms  informuje nas i? kod jest nieprawid?owy / nierozpoznany i tym samym nie zezwala na dost?p.

W przyk?adzie u?yjemy zakodowanych 8 pastylek zezwalaj?cych na dost?p dla 8 u?ytkowników.

…:: KOD PROGRAMU ::…

W programie u?yta zosta?a biblioteka dla Arduino IDE  OneWire.h u?atwiaj?ca korzystanie

z magistrali 1Wire w ?rodowisku ARDUINO IDE, która jest do pobrania w REPO-Duino

wraz z plikiem PDE programu prezentowanego poni?ej. Program dodatkowo wysy?a na terminal

komunikaty , które mo?na wy?wietli? na  Serial LCD  lub przerobi? na wy?wietlanie przez LCD

zgodny z HD77480 :

Jak wida? kod jest wyj?tkowo prosty i dobrze skomentowany wiec nie potrzeba tu wielu wyja?nie?.

W razie pyta? zapraszam do komentowania gdy? wyja?nienia wymaga? b?d? tablice gdzie

s? przypisane nasze klucze/pastylki DALLAS, bo jak napisa?em kody ID pastylek si? nie powtarzaj?

wi?c nale?y tu przypisa? w?asne pastylki inaczej program nie b?dzie dzia?a? prawid?owo.

Oczywi?cie zdefiniowa? mo?emy dowoln? ilo?? pastylek.

…::  Sprz?towo i schematycznie ::…

W zasadzie wszystkie po??czenia jawnie wynikaj? z kodu programu gdzie :

Dioda LED jest pod??czona przez rezystor 1K do pinu D7

Sygna? DATA czytnika jest pod??czony przez rezystor 4,7K do VCC (+5V) oraz pinu D4

–  zasilanie pastylki poprzez linie danych

Tranzystor steruj?cy przeka?nikiem przez rezystor 1K do Pinu D2

Omówienia wymagaj?  piny we wtyczce  czytnika DS9092A  oraz pocz?tkuj?cym mo?e sprawi? wiele

problemów pod??czenie przeka?nika do p?ytek XXXDuino dlatego schemat prezentuje si? nast?puj?co:

zamekibutton