Wyświetlacz LCD Sony Ericsson T230

Jak to zwykle bywa czasem w szufladach i innych zakamarkach znajdzie si? par? dziwnych

wy?wietlaczy od telefonów:)

Warto wi?c pomy?le? co mo?na z nimi zrobi?. Po oklepanych NOKIACH , czy SIEMENSACH S65

postanowi?em zabra? si? za LCD z telefonu SE T230 – ma?y marnej jako?ci i w?tpliwej urody to

wy?wietlacz , ale skoro ju? jest to a mo?e co? si? z niego da zrobi?.

Na pocz?tek  troch? info o samym LCD:

DCF 1.0

Hmmm … od ty?u wygl?da lepiej ni? od frontu :)

Jest to w sumie ciekawy LCD, a ma?o popularny w?ród elektroników amatorów ze wzgl?du na brak

bibliotek i innych gotowców umo?liwiaj?cych proste u?ycie tego LCD pracuj?cego na magistrali

I2C (TWI).

Parametry:

Sterownik : i2c wersja UC1682s UltraChip

Kod : RNH 942213

Rozdzielczo??  : 101×80 4096 kolorów

I2C adresy zapisu: 0x78 i 0x7A

I2C adresy odczytu:  0x79 i 0x7B

PINY:
  1. VDD +2,85V
  2. GND
  3. RESET
  4. I2C_SDA
  5. I2C_SCK
  6. NC
  7. LED V+
  8. LED GND

Sposób liczenia widoczny powy?ej na fotce

LCD dzia?a w 256 kolorach na PIC16F84

Schemat pod??czenia:
Jest to standardowy przyk?ad u?ycia I2C
MCU zasilany napi?ciem 2,80V  oraz 3,3V