Wii nunchuck

wiistick

Jak wiadomo tanie kontrolery Nunchuck od konsoli Wii s? wyposa?one w Akcelerometr 3 osiowy,

Ponadto do dyspozycji dostajemy te? Joystick i 2 przyciski :)

Sam akcelerometr w postaci modu?u jest dosy? drogi , ale nunchacka mo?na naby? tanio

i wykorzysta? go do w?asnych celów.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

W przypadku p?ytek Duino mozemy w bardzo prosty sposób wykorzysta? dost?pna w Arduino IDE

bibliotek? Wire. Kontroler ten komunikuje si? po magistrali TWI (I2C) wi?c odczytanie go

nie sprawi nam wiele problemów , a w zwi?zku z ?adn? obudow? i gotowym okablowaniem

mo?emy u?y? go do np obs?ugi robota, serva czy wielu innych celów:)

Kontroler ten u?ywa w?asnego gniazda, ale mo?emy post?pi? z nim na dwa sposoby:

1.  Pozbywamy si? gniazda :

     w przewodzie s? tylko 4 kable których znaczenie jest nast?puj?ce:

     — bia?y  —> Masa (GND)

     — czerwony —> +3.3V

     — zielony —> DATA

     — zó?ty  —> CLK (zegar)

Jak wi?c wida? nic skomplikowanego , pod??czamy do naszej p?ytki xxxDuino nast?puj?co:

Bia?y na GND , czerwony do +5V –> Pozosta?e 2 do I2C co opisze ni?ej.

UWAGA !!

Jak zauwa?yli?cie kontroler jest na 3,3V, a ja go pod??czy?em do +5V Jak do tej pory pracuje dobrze,

ale zdaj? sobie spraw? i ostrzegam i? zasilanie podwy?szonym napi?ciem mo?e negatywnie wp?yn?? na

?ywotno?? urz?dzenia:)

2. Przez adapter gniazda :

    adapter taki jest bardzo ?atwo wykona? na p?ytce z laminatu

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Kiedy si? ju? uporamy z naszym pod??czeniem i wybierzemy odpowiedni sposób przyst?pujemy do

zabawy z bibliotek? :)

Komunikacja z nunchackiem wygl?da nast?puj?co :

Najpierw wysy?amy 2 bajty (0x40, 0x00), a nast?pnie jeden bajt (0x00) za ka?dym razem

prosz?c o dane z kontrolera, na co kontroler odpowiada 6 bajtowymi paczkami.

Znaczenie poszczególnych bajtów pokazuje tabelka

Przechwytywanie

Napiszemy teraz prosty program , który b?dzie odczytywa? dane z kontrolera nunchuck i wysy?a? je

do komputera na terminal. Jako ?e ci??ko b?dzie nad??y? z odczytem na TWI i wysy?aniem danych

na terminal w tym samym czasie b?dzie widoczne niewielkie opó?nienie i sporadycznie mog? si?

pojawia? dziwne znaki na terminalu (przek?amania) . Wydaje mi si? ?e powoduje to zak?ócanie si?

wzajemne transmisji szeregowej na UART i TWI.

Nasz program prezentuje si? nast?puj?co:

Jak wida? sprawa jest prosta i mo?na rzec banalna , a nunchucka mo?na u?y? do wielu niecnych celów :)

nap do sterowania servem modelarskim co mo?e opisz? innym razem , ale jest sporo przyk?adów na sieci

np tutaj : SERVO NUCHUCK 

?ycz? mi?ej zabawy :)