SunDuino v4 Mega128 – część 1

viewlogou

Jako? tak dawno nic nowego si? nie dzia?o w SunDuino dlatego tym razem prezentuj? nowe Sunduino v4 na razie prototypowo testowane na 2ch p?ytkach zanim powstanie docelowa p?ytka, ale chodzi?o o stworzenie nowej platformy – zgodnej programowo z Arduino IDE oraz no w?a?nie …..

Wi?c co nowego jest w SunDuino v4 ??

AVR-H128

U?yty procesor tym razem to ATMega128  p?dzona jak zawsze kwarcem 16Mhz.  To ju? du?y w sumie procek i jego parametry znacie ale zajmijmy si? tym co trzeba.

SunDuino v4 z M128 zosta?o oparte o Arduino IDE 1.0 i zosta?o podzielone na 2  p?ytki/wersje ró?ni?ce si? sposobem wgrywania firmware :

  • SunDuino v4  (ATmega128) USBasp
  • Sunduino v4  (ATmega128) FTDI

Jak wi?c sugeruj? nazwy ró?ni je sposób wgrywania firmware, ale i nie tylko…

Pierwszy wariant wysy?a skompilowany wsad przez programator USBasp co pozwala na na uzyskanie dost?pu do ca?ej pami?ci Flash mikrokontrolera  czyli 131072 bajtów.

Przechwytywanie

Natomiast w drugim jest o 2048 bajtów mniej bo tyle zajmuje bootloader czyli mamy dost?pne tylko 126976 bajtów … na razie jednak skupmy si? na 1 wariancie …….. (bowiem jeszcze s? drobne k?opoty z bootloaderem).

Aby nam wszystko dzia?a?o konieczne jest wprowadzenie wpisu do pliku Boards.txt

Do poprawnej pracy nasza ATmega128 powinna mie? skonfigurowane fusebits nast?puj?co:

LOW = FF

HIGH = D9

EXTEND = FD

Najlepiej ustawi? je w mkAVR Calkulatorze :

Przechwytywanie

 

lub w cmd :

 avrdude  -c usbasp -p m128  -V -u  -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m -U efuse:w:0xFD

Po tych zabiegach mo?emy próbnie skompilowa? i wgra? nasz program do naszej p?ytki :

Najpierw wybieramy nasz? p?ytk? :

Przechwytywanie

 

Nast?pnie wybieramy przyk?adowy program blink i po kompilacji ?adujemy wsad poprzez USBasp do mikrokontrolera:

 

Przechwytywanie

 

i jak wida? wszystko dzia?a ….. od strony kompilatora i programatora, ale to jeszcze nie wszystko – teraz musimy wykona? mapowanie pinów  ale o tym w nast?pnym odcinku…