Sun Kontroler ….

sunsoft

 

Jaki? czas temu zrobi?em taki prosty modu? wykonawczy oparty o Atmeg? 8  i 8 przeka?ników, komunikacja z modu?em przebiega?a przez port UART z innej Atmegi  lub przy pomocy uk?adu FT232R czy te? MCP2200  przez USB oraz ew. przez Bluetooth  ..

Samo sterowanie poprzez terminal by?o nieco sparta?skie wi?c postanowi?em wreszcie napisa? aplikacj? do tego celu, któr? tutaj przedstawiam. Aplikacja jak zwykle napisana w Visual C# – jako? tak jest ?atwiej i szybciej, pozwala na nawi?zanie po??czenia z trzema modu?ami wykonawczymi, a s? to:

  • Sun_PK-8B  –  z modu?em BTM222 lub HC-06
  • Sun_PK-8E  –  z modu?em ETH opartym o ENC28J60
  • Sun_PK-8U  –  z modu?em USB opartym o FT232RL lub MCP2200

W tej chwili nie b?d? si? rozpisywa? o samych modu?ach napisz? tylko tyle i?  8B i 8U zasadniczo si? od siebie nie ró?n? i posiadaj? 8 wyj?? przeka?nikowych  o maksymalnym obci??eniu 10A, a 8E  dodatkowo ma 8 wej?? analogowych i mo?liwo?? pomiaru temperatury w 4 punktach przy pomocy DS18B20 oraz mo?liwo?? sterowania i konfiguracji przez stron? WWW.

Przechwytywanie

Program jest prosty i udost?pnia opcje dopiero po po??czeniu z modu?em zale?nie od jego wersji i mo?liwo?ci, co jest rozpoznawane automatycznie. Niebawem przedstawi? dzia?anie i mo?liwo?ci oprogramowania oraz konfiguracje oraz opisz? same modu?y steruj?ce.  Niemniej na t? chwil? mo?na ju? zapozna? si? z oprogramowaniem w wersji BETA.

Przechwytywanie

 

A po po??czeniu z modu?em widzimy statusy i mo?emy sterowa?  przeka?nikami. Z czasem b?dzie te? gotowa konfiguracja modu?ów oraz inne opcje.

Przechwytywanie2

 

Program w obecnej wersji jest do pobrania, ale bez wsadu modu?u chwilowo, wymaga do dzia?ania:

  •  Windows XP SP3, Vista, 7,8   32 i 64 bit
  • .Net Framework 4.0

Natomiast przez port COM program rozró?nia komendy zgodnie z tabel? :

ASCII DEC HEX Wykonywana akcja
Z 90 5a Pobiera wersj? firmware z modu?u
[ 91 5b Pobiera status przeka?ników
92 5c Ustawia wszystkie przeka?niki  na  ON (255) lub OFF (0)
] 93 5d Sprawdza zasilanie modu?u (je?li ok zwraca 5.0V)
d 100 64 Wszystkie przeka?niki ON (1111 1111)
e 101 65 PK1 ON
f 102 66 PK2 ON
g 103 67 PK3 ON
h 104 68 PK4 ON
i 105 69 PK5 ON
j 106 6a PK6 ON
k 107 6b PK7 ON
l 108 6c PK8 ON
n 109 6e Wszystkie przeka?niki OFF  (0000 0000)
o 110 6f PK1 OFF
p 111 70 PK2 OFF
q 112 71 PK3 OFF
r 113 72 PK4 OFF
s 114 73 PK5 OFF
t 115 74 PK6 OFF
u 116 75 PK7 OFF
v 117 76 PK8 OFF

Transmisja :  19200 bps, 2 bity stopu

Dzi?ki czemu ka?dy mo?e sobie spreparowa? w?asny modu? wspó?pracuj?cy z programem przez USB (FT232R/MCP2200) lub Bluetooth .

Mi?ej zabawy ?ycz? ….