Start z STM32 VL Discovery — RTos wprowadzenie

images

Nadchodzi czas kiedy trzeba zostawi? w tyle rozwa?ania teoretyczne czy te? opisy podstaw i przej?? na nieco wy?szy poziom.  Tym razem  przechodzimy na prawdziwy system operacyjny ….

Zak?adam, jeste?cie ju? na to gotowi …

Wybra?em ChibiOS/RT.  Jednym z powodów jest to ?e ma port dla  STM32 i chcia?em prostszy system, który mo?e by? u?ywany przez u?ytkowników, którzy nie maj? du?ego do?wiadczenia z RTOS.

ChibiOS/RT  wprowadzenie : 

ChibiOS / RT jest przeznaczony do zastosowa? wbudowanych czasu rzeczywistego, gdzie skuteczno??

realizacji kodu jest wa?na. Ten RTOS zapewnia wysok? przeno?no??, kompaktowy rozmiar kodu i co najwa?niejsze, jego architektura jest zoptymalizowany dla niezwykle efektywnego prze??czania zada?.

 

Funkcje wbudowane:

 • Wydajne i przeno?ne j?dro systemu.
 • Statyczna architektura, wszystko jest ju? przydzielone w czasie kompilacji.
 • Dynamiczna rozbudowa, obiekty dynamiczne s? obs?ugiwane przez opcjonalne warstwy po?o?one nad statycznym rdzeniem.
 • Bogaty zestaw prymitywów:  liczniki wirtualne, semafory, zmienne stanu, wiadomo?ci, i flagi zdarze?.
 • Obs?uguje algorytmy spadkowe priorytetów .
 • Sk?adniki HAL wspieraj? ró?ne sterowniki w warstwie Abstract: Port, Serial, ADC, I2C, MAC, MMC, PWM, SPI, UART.
 • Wsparcie dla zewn?trznych komponentów UIP, lwIP, FatFs.
 • Wiele obs?ugiwanych architektur.
 • Obszerny zestaw benchmarków do testów.
HAL 

Hardware Abstraction Layer jest wa?n? cz??ci? przeno?no?ci kodu i ma wp?yw na szybko?? dzia?ania.

HAL w ChibioS / RT obejmuje:
(zachowa?em nazwy angloj?zyczne by unikn?? nieporozumie?)
 • Configuration
 • ADC Driver
 • CAN Driver
 • MMC over SPI Driver
 • PAL Driver   (nie, nie chodzi o sygna? TV :) Ale Ports Abstraction Layer )
 • PWM Driver
 • Serial Driver
 • SPI Driver
 • UART Driver
Sterowniki
 

Oprócz korzystania z HAL (co jest zalecane) ChibiOS / RT zawiera wiele sterowników dla STM32 MCU.
Zestaw ich jest nastepuj?cy:
 • STM32 Initialization Support
 • STM32 ADC Support
 • STM32 CAN Support
 • STM32 DMA Support
 • STM32 GPIO Support
 • STM32 PWM Support
 • STM32 SPI Support
 • STM32 USART Support (buffered)
 • STM32 USART Support (unbuffered)
Przyk?ad u?ycia ChibiOS / RT 

Demo to jest dla p?ytek OLIMEX STM32-P103. I jako ca?o?? ChibiOS / RT GCC.

Jest to tradycyjne miganie diod? LED:

 

 

Inne demo jest bardziej skomplikowane i bezpo?rednio dla VL Discovery. Realizuje dwa pomiary ADC, jeden na porcie pc0 a drugi przez wewn?trzny czujnik temperatury  wynik jest wysy?any za po?rednictwem SPI. Po naci?ni?ciu przycisku wysy?ane s?  dane na USART1 zawieraj?ce informacje z punktów odniesienia. Nie b?d? go tu prezentowa? w formie kodu bo mo?na go sobie pobra? :
jak równie? polecam zapozna? si? z informacjami zawartymi na stronie projektu.
Potraktujcie zatem ten artyku? jako wprowadzenie w ?wiat RTOS  gdy? postaram si? temat rozwija?. Jednak na razie musz? wspomnie? o innych systemach dost?pnych dla STM32 :
I to by by?o tyle s?owem wst?pu w ?wiat Systemów RT ….
Pokombinujcie sobie na razie sami z nimi, a w komentarzach mo?ecie opisa? na jakim RTOsie co si? wam uda?o zrobi? :) Ja do tematu wróc? przy okazji opisywania do?? z?o?onego projektu opartego o stos TCPIP dla ENC28J60 i Wiznet  NM7010A