Serwo-mechanizmy modelarskie

servo

Serwa modelarskie to kolejny klocek ch?tnie u?ywany przez twórców robotów, pozwalaj? one na kontrol? i sterowanie ró?nymi mechanicznymi modu?ami oraz mog? wprowadza? w ruch czujniki i kamerki w naszym robocie w zakresie 180 st.

Dodatkowo po przeróbce mog? te? stanowi? nap?d dla mniejszych robotów, niemniej my tutaj nie o tym bo materia?ów jest sporo na ten temat :)  Serwa  s? w ró?nych rozmiarach i o ró?nej mocy nas zainteresuje microservo  firmy TowerPRo o symbolu SG90. Nasze serwo ma malutkie rozmiary i dysponuje wag? 9g – nie jest to du?o, ale i ca?kiem sporym momentem 1.8kg/cm co jak na takiego mikrusa jest bardzo sporym wysi?kiem ….

large_238_servo-sg90-800

Wymiary naszego microserva mamy poni?ej :

SD90

Zajmijmy si? wi?c sterowaniem nim które w zasadzie jest banalnie proste, serwo ma 3 przewody s? to :  VCC, GND i SIGNAL.

VCC i GND s? jasne zwyczajowo, natomiast na pin SIGNAL wysy?amy impulsy PWM o odpowiednim wype?nieniu dzi?ki czemu uzyskujemy w?a?ciwy ruch serwa. Impulsy te obrazuje poni?szy rysunek:

motors11

Jak wida? jest to proste i nie wymaga opisu zatem zajmijmy si? programem steruj?cym:

No tak ten program to takie najprostsze programowe PWM, ale ju? pozwala si? pobawi? serwem … ale zróbmy co? trudniejszego….

i to w?a?nie zostawiam na razie wam :)

A tu macie filmiki z udzia?em serw  SG90. Pierwszy obrazuje sterowanie serwami  zawartymi w  kontrolerze Wii NunChuck :

Natomiast drugi pokazuje ju? serwo zamontowane na naszej platformie  i poruszaj?ce czujnikiem ultrad?wi?kowym HC-SR04:

Mi?ego ogl?dania i ciekawych w?asnych rozwi?za? …