PICDem PCB Clone v 1.0.B

Jak wiadomo firma Microchip sprzedaje swoja p?ytk? demonstracyjna  o nazwie PICDEM Full Speed USB, której opis jest tu: DM163025

P?ytka ta bazuje na mikrokontrolerze PIC18F4550 w obudowie TQFP44, który jest wyposa?ony w sprz?towy interfejs USB 2.0.  PICDEM pokazuje mo?liwo?ci u?ycia portu USB w mikrokontrolerach z firmware opartym o stos FS-USB.

Ponadto p?ytka PICDEM posiada funkcje:

  • 20 MHz crystal
  • serial port connector/interface (for demonstration of migration from legacy applications)
  • connection to the MPLAB® ICD 2 In Circuit Debugger
  • voltage regulation, with the ability to switch from external power supply to USB bus supply
  • expansion connector, compatible with the PICtail™ daughter boards standard
  • temperature sensor TC77 (connected to the SPI bus)
  • potentiometer (connected to RA0 input) for A/D conversion demonstrations
  • 2 LEDs for status display
  • 2 input switches
  • reset button
Koszt p?ytki PICDEM  (DM163025) to 42 Euro  w sieci Microchip Direct.
Na polskie realia to dosy? wysoka cena za proste ?rodowisko testowe z USB dlatego te? postanowi?em wykona? klona tej ciekawej p?ytki.
G?ówna ró?nic? w stosunku do orygina?u b?dzie to i? moja b?dzie du?o ta?sza.
B?dzie posiada? procesor PIC18F4550 ale w obudowie DIP40.
B?dzie te? pozbawiona interfejsu RS-232, ale z mo?liwo?ci? do??czenia do uk?adu.
Ponadto przygotowane b?dzie oprogramowanie steruj?ce na PC napisane w ?rodowisku Visul C# wraz ze ?ród?em. Dost?pne b?dzie te? ?ród?o dla MPLAB firmware mikrokontrolera.
P?ytka b?dzie prezentowana w tym po?cie. Koszt 67 pln   zamiast  166 za orygina?  wi?c idealna dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych wielbicieli mikrokontrolerów , wspó?praca z programatorem PIC-KIT2 oraz ?rodowiskami JAL-PIC i MPLAB

Nota PIC18F4550 tutaj : 39632e.pdf

USB Framework dla PIC 18/24 i 32 tutaj : USB

Przyk?adowe programy dla PICDEM Full  USB znajdziecie tu:   Getting Started

Pliki firmware oraz inne przydatne aplikacje dla p?ytki do pobrania tutaj

MICROCHIP PICDEM

OPIS P?YTKI  PIC-DEM Full USB  dla REV 1.0.B

Od LEWEJ z?acza

J2 — z??cze programatora PICKIT2 wraz z opisem

Port USB typu B – umo?liwia komunikacje z komputerem za pomoc? portu USB oraz zasilanie P?ytki

Zielona dioda  — informuje o pod??czonym przewodzie USB

Czerwona dioda  — informuje o pod??czonym zasilaniu zewn?trznym

J3 — z??cze typu Power Jack  — EXT PWR  – 9 do 12V

JP4 – oznaczona jako RESET   – umo?liwia od??czenie przycisku RESET od uk?adu

L1 i L2  — Listwy z wyprowadzonymi wszystkimi pinami mikrokontrolera  PIC18F4550

JP6 — zezwala na zmian? zasilania  USB lub EXT p?ytki niezale?nie od pod??czenia USB i PWR JACK

mo?na u?ywa? USB przy zasilaniu EXT

JP5  — umo?liwia od??czenie diod LED od mikrokontrolera

JP3  — umo?liwia od??czenie przycisku SW1

JP2  — umo?liwia od??czenie przycisku SW2

JP1  — umo?liwia od??czenie potencjometru POT

Diody LED

P?ytka posiada 4 diody LED z czego 2 dolne s? u?ywane przez Firmware (USB STACK) do kontroli pod??czenia:

Szybkie miganie obu dolnych diod LED oznacza zasilanie mikrokontrolera i prac? programu.

Naprzemienne miganie oznacza aktywne po??czenie USB z komputerem.

Pozosta?e 2 diody s? do dyspozycji u?ytkownika.

Przyciski  SW1 i SW2 s? do dyspozycji  uzytkonika.

Sposoby sterowania programami poprzez przyciski i potencjometrem s? pokazane w programach demonstracyjnych dost?pnych w ?ród?ach w linkach wy?ej.