Motylek jako AVRISP

tmb_1_385

p?ytk? AVR ButterFly mo?na ?atwo adaptowa? na programator AVR zgodny z AVRISP, ale te? posiadaj?cy wiele nowych u?ytecznych funkcji, których nie posiada ?aden z istniej?cych programatorów dla AVR.

Funkcje :

– Emulacja AVRISP –  dzia?a z AVR STUDIO

– W?asne zasilanie  – nie potrzeba zasila? go z obwodu

– Suport dla du?ych AVR do 256KB Flash

– Brak konieczno?ci przerabiania programatora do programowania MCU na 3,3V

– Mo?liwo?? jednoczesnego odczytu i zapisu pamieci DATAFLASH

– Mo?liwo?? przechowywania pliku hex oraz Fusebitów i Lockbitów w pami?ci BF

co jednocze?nie umo?liwia zaprogramowanie uk?adu bez uzycia komputera

– Mo?liwo?? u?ycia jako platformy rozwojowej Butterfly

 


To wszystko sprawia ze AVRISP oparty o Butterfly jest naprawd? u?yteczny i doskona?y, cz?sto potrzebuj? zmieni? oprogramowanie w kilku urz?dzeniach gdzie u?ycie laptopa jest ma?o wygodne, a dzi?ki temu rozwi?zaniu mog? bezproblemowo zaprogramowa? uk?ady bez komputera gdy? plik hex i fusy mam przechowywane w pamieci programatora.

Aby wykona? programator ButterFly ISP potrzebujemy:

1x AVR ButterFLY m169PV

i firmware ButtLoad14ALPHA do pobrania z pobieralni.