Motylek — jak zacząć

tmb_1_385

AVR Butterfly jest p?ytka DEMO wielko?ci karty kredytowej , która posiada preinstalowane oprogramowanie , maj?ce na  celu zobrazowanie mo?liwo?ci mikrokontrolera ATMega169PV. P?ytka mo?e pracowa? na zegarze do 8MHz , ale fabrycznie jest ustawiona na 2MHz w celu oszcz?dzania baterii 3V, z której Motylek jest zasilany. Niemniej mo?na p?ytke zasila? napi?ciem od 2,2 do 5,5V  bez problemu.

Fabrycznie wgrane oprogramowanie umo?liwia :

– u?ywanie Motylka w charakterze zegarka z data  , lub budzika

– Elektronicznego Identyfikatora gdzie na ekranie b?dzie przewijane Nazwisko i Imie

– termometru , ?wiat?omierza i voltomierza do 5V

– czy te? prostego generatora d?wi?kowego

Motylka mo?na zaprogramowac z poziomu BasComa , C i Assemblera u?ywaj?c programatora np USBasp. Aby uruchomi? Motylka nale?y przechyli? Joystick do góry i chwilk? przytrzyma? :)

Teraz przedstawimy nieco konstrukcje wraz z opisem pinów i rozmieszczeniem portów oraz uk?adów na p?ytce motylka.
MOTYLEK od przodu:
bf_front
Na tym rysunku wida? Motylka w ca?ej okaza?o?ci wraz z opisanymi portami:)
bfpins
Na tym Rysunku mamy ?adnie rozpisane wszystkie dost?pne wyprowadzone piny,
oczywi?cie z??cza szpilkowe nale?y sobie wlutowa? samodzielnie.
Jak wida? panel przedni tej niewielkiej p?yteczki jest dosy? bogato wyposa?ony dzi?ki czemu mo?e pos?u?y? jako ca?kiem niez?a p?ytka testowa i mo?na z jej pomoc? zbudowa? wiele ciekawych urz?dze?, które dzi?ki zwartej konstrukcji mog? by? naprawd? ma?ych rozmiarów, a posiadanie ju? LCD i joysticka uatrakcyjni zarówno budowane urz?dzenie jak i nawigowanie po funkcjach MENU. W brew temu co si? wydaje u?yty w Motylku LCD pomimo ma?ych rozmiarów ma ca?kiem spore mo?liwo?ci:
Posiada 100 segmentów umo?liwiaj?cych wy?wietlanie Liczb , Liter, czy dodatkowych funkcji, pe?ne mo?liwo?ci tego LCD widzimy na rysunku poni?ej:
lcdglass
Jak wi?c wida? ma spore mo?liwo?ci w zupe?no?ci wystarczaj?ce do wielu zastosowa? w wielu urz?dzeniach, a tak wygl?daj? piny u?yte do sterowania LCD z wbudowanego w mikrokontroler sterownika LCD
lcd_pinout_jpg_w560h369
To tyle od przodu czas odwróci? Motylka:)

Motylek od ty?u:
bf_back
Jak wi?c wida? od ty?u Motylka znajdziemy :
– koszyk na bateryjk? 3V  jest to CR2450 f-my Panasonic
– Mikrokontroler ATMega169 PV w obudowie TQFP
– Rezonator kwarcowy 32Khz dla wbudowanego w mikrokontroler uk?adu RTC
– 4Mbit pamie? szeregow? DataFlash
– G?o?niczek Piezo
– Czujnik Temperatury NTC
– oraz zapinke koszulkow? :)

dok?adny opis pinów i ich alternatywnych funkcji znajdziemy w dokumencie PDF
kolegi Joe Pardue pod  adresem :

Do pod?aczenia Motylka do komputera potrzebujemy kabelek RS232  , Jak ju? wiadomo Motylek posiada wbudowany konwerter napie? dzieki czemu pracuje na poziomach 12V RS232 czyli mo?na go pod??czy? bezpo?rednio do portu COM komputera za pomoc? 3ch przewodów: RX / TX / GND
Schemat po??czenia obrazuje rysunek poni?ej:
db9
Aby nawi?za? z tak pod??czonym Motylkiem ??czno?? musimy uruchomi? Terminal z ustawieniem Portu:
COMx  (x = nasz port Com)
Parity  = NONE
8bit
baud = 19200,
 
a w motylku natomiast wchodzimy do menu NAME / Enter NAme / Download name /  Wait for data in RS232 co aktywuje port UART Motylka i b?dzie mo?liwa komunikacja czyli przes?anie napisu do 32 znaków.
…..  Mi?ego Motylkowania ……:)