Minimalny MSP430 LaunchPad

texas-instruments

 

T? niewielk? p?ytk? ju? wszyscy znacie jaki? czas go?ci na naszym rynku i je?li chodzi o ma?e 16 bitowe mikrokontrolery niema sobie równych.  P?ytk? opisywa?em wraz z kilkoma drobnymi przyk?adzikami, ale z powodu bycia zaj?tym innymi rzeczami nie mia?em czasu napisa? nic wi?cej …

Tak si? niestety z?o?y?o szcz??liwie, ?e mam nieco czasu i potrzebowa?em u?y? w jednym z projektów u?ytkowych niewielkiego mikrokontrolera, o minimalistycznym poborze energii gdy? niejako uk?ad docelowy ma pracowa? na bateryjce.  Do testu pos?u?y? wi?c LaunchPad wyposa?ony w jednostk? MSP430G2553  którego nota jest tu:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf

Mo?e nie jest to pot??ny mikrokontroler, ale sporo potrafi. I co dla nas najwa?niejsze prawie nie potrzebuje pr?du :)

Niejako jednak nie b?d? tu pisa? o wykonywanym projekcie , ale kwesti? by?o to ?e sam launchpad na pok?adzie zawiera te? programator/debuger który zwi?ksza pobór pr?du i jednocze?nie jest nieco za du?y i tu powstaje w?a?nie to co zamierzam przedstawi?.

Mianowicie wzorowany na Oryginalnym Launchpadzie  troch? mniejszy dostosowany do naszych potrzeb. Plan by? prosty p?ytka musi by? zgodna  pinowo i sprz?towo z Orygina?em widocznym powy?ej , ale te?  mniejsza , pozwalaj?ca obs?ugiwa? dost?pne w obudowie DIP :

  • MSP430G2211
  • MSP430G2231
  • MSP430G2553

FOW73U8H5TU7BO3.LARGE

Oraz inne w obudowach DIP14 i DIP20 , ponadto p?ytka musi by? mniejsza i nie zawiera? jednostki programuj?cej czyli im pro?ciej tym lepiej i oszcz?dniej .

launchpad_texas06

 

Jednym z rozwi?za? okaza?o si? prawie idealne przeci?cie p?ytki po linii rozdzielaj?cej cz??? programuj?ca od cz??ci u?ytkowej, gdy? nie przebiegaj? tam ?adne istotne ?cie?ki a reszta jest zgrabnie pod??czona zworkami:

Przechwytywanie1

 

 

no ale pozostaje k?opotliwych kilka kwestii dlatego te? powsta?a wzorowana na oryginale nowa p?ytka która jest wzorowana na oryginalnym LP , ale te? ma w?a?ciwo?ci które u?atwi? nam ?atwe operowanie p?ytk?, jak tez jej pod??czenie do innych urz?dze? , która wygl?da nast?puj?co:

Launchpadv.1.0

 

 

[dm]32[/dm]

jak wi?c wida? jest to niemal wierna kopia samego launchpada i co wa?niejsze spe?nia za?o?enia jak te? pasuje idealnie w przeznaczone dla niej miejsce .  W zasadzie mog?em przeci?? LaunchPada , mam ich kilka , ale przecie? nie na samym ci?ciu istniej?cych ?ycie polega dlatego lepiej by?o stworzy? co? nowego. Nast?pnym razem opisz? inny mikrokontroler z ?wietnej Rodziny MSP430 na nowej p?ytce …

 

Jest te? wersja maksymalnie uproszczona i okrojona z wszystkiego co si? da?o czyli sam procek na p?ytce + par? goldpinów :

Przechwytywanie

 

[dm]33[/dm]

Pierwsza jest dwustronna i wymaga zastosowania kilkunastu przelotek. Dlatego te? sam zleci?em wykonanie, g?ównie dlatego ?eby estetyczniej wygl?da?a i by?a mniej zawodna jak termotransferowe zabawki. Druga te? jest dwustronna , ale tu rol? przelotek pe?ni? ró?ne pady oczywi?cie ?cie?ek na bottom jest kilka tylko by by?o jak najpro?ciej. Dodatkowo powsta?o kilka pomniejszych p?ytek pod ró?ne wersje MSP430 w obudowach TQFP które te? przedstawi? nied?ugo.

Mi?ego lauchpadowania :P