Miniaturowe czujniki Signal Quest

sq_logo_home

 

MINIATUROWE CZUJNIKI  SQ-SEN ORAZ  SQ-ASx MO?EMY ZAPREZENTOWA? DZI?KI UPRZEJMO?CI FIRMY:

SignalQuest  www.signalquest.com

Omnidirectional Tilt and Vibration Sensor:

sensor-sen-sym-gold-37302e-public_fullsize

SQ-SEN-200    —  datasheet  http://www.signalquest.com/sq-sen-200.htm
Czujnik dzia?a jak prze??cznik typu OFF (czyli normalnie jest w stanie ON) pozwala to na wykrywanie stanów OFF/ON gdy zostaje przechylony lub wibruje. W przeciwie?stwie do innych czujników kulkowych SEN-200 jest wielokierunkowym czujnikiem ruchu. Funkcjonuje on niezale?nie od sposobu monta?u i u?o?enia.
sensor-graph-sq-sen-200-a5108b-public_fullsize sensor-diagram-sq-sen-200-f88e51-public_fullsize

Schock and acceleration sensor:

sensor-sen-nonsym-fore-gold-535bf4-public_fullsize

SQ-ASA-150    —  datasheet  http://www.signalquest.com/sq-asx.htm
Jest czujnikiem podobnie jak powy?szy w stanie spoczynkowym ON, ale zosta? zaprojektowany tak, ?e jest wra?liwy tylko w jednym kierunku. Dzia?anie ogranicza si? do wykazania czu?o?ci w jednej osi.  Typowo w przekroju osiowym sygna? otwarcia mie?ci si? w zakresie  2 do 8 ms. Czasy te s? wprost proporcjonalne do przyspieszenia. Dzi?ki czemu mo?e dzia?a? jako czujnik wstrz?su i przyspieszenia.
sensor-diagram-sq-asa-24c11a-public_fullsize sensor-graph-sq-asa-a26d57-public_fullsize
Niew?tpliw? zalet? czujników s? ich miniaturowe rozmiary bo zaledwie 3,3 x 6,9mm.
Producent gwarantuje ?ywotno?? 10 lat .
Niebawem opisz? ich wykorzystanie w praktyce …. cho? tu chyba nikt niema w?tpliwo?ci w jakich projektach mog? by? bardzo przydatne :)