LP – Przycisk i Dioda

Dzi? zajmiemy si? pod??czeniem zewn?trznego przycisku, nic to trudnego , ale dla potrzeb tego przyk?adu zbudujemy te? prosty uk?ad eliminuj?cy drgania styków zwany DEBOUNCE , co upro?ci nam konstrukcj? programu, którego zadaniem b?dzie sterowa? diod? LED.

…:: Przydatne elementy ::…

— p?ytka stykowa breadboard,

— przycisk typu Tack Switch (microstick)

— rezystor 33Kom

— Kondensator ceramiczny 470nF

Przy pomocy tych elementów zbudujemy wspomniany sprzetowy uk?ad DEBOUNCE i pod?aczymy do naszego LaunchPada. Schemat uk?adu prezentuje si? nast?puj?co:

 

Msp430_launchpad_button_debounce

 

Jak wida? uk?ad nie jest skomplikowany wi?c przyst?pujemy do pracy i pod??czamy zgodnie ze schematem do pinu 1.3 Launchpada. Ca?o?? mo?e wygl?da? np. tak.

Launchpad_images_PushButtonBreadboard_small

 

…:: PROGRAM ::…

Teraz mo?emy przyst?pi? do napisania naszego programu, którego za?o?eniem jest sterowanie diod? pod??czon? do portu P1.0 Launchpada.  Dzia?anie naszego programu b?dzie proste , mianowicie ma on po naci?ni?ciu przycisku w??czy? diod? LED a po ponownym j? zgasi?. Uruchamiamy zatem CCS v4 i tworzymy nowy projekt CCS o nazwie np. Przycisk , nast?pnie w utworzonym projekcie tworzymy plik source main.c  i mo?emy zacz?? wpisywa? nasz program: (oczywi?cie zak?adam ?e wszyscy pami?tali , ?e przy zak?adaniu projektu nale?a?o wybra? procesor MSP430G2231:)

zawarto?? nale?y skopiowa? do naszego pliku main.c :)

Teraz mo?emy skompilowa? nasz program i sprawdzi? jego dzia?anie. Jak wida? program dzia?? zgodnie z za?ozeniami.

Do zobaczenia w nastepnym artykule .