LCD Sterowany przez RS232 v1.0

imgres

 

Jest to uk?ad oparty o mikrokontroler 89C2051, który odbiera znaki wysy?ane z terminala lub z innego mikrokontrolera przez port RS232 (TTL) i wy?wietla je na wy?wietlaczu LCD 2×16.

Uk?ad pracuje z szybko?ci?  9600bps co jest wystarczaj?ce do wi?kszo?ci zastosowa? np jako zdalny LCD do dowolnego sterownika gdzie musimy wy?wietlacz umie?ci? w innym miejscu ni? samo urz?dzenie , albo w projektach gdzie potrzebujemy LCD , ale zaczyna nam brakowa? portów w mikrokontrolerze.

W zasadzie uk?ad u?ywa tylko 2ch przewodów do komunikacji  s? to RX i GND czyli zabierze nam z mikrokontrolera tylko 1 pin. Oczywiste jest, ?e zasilanie 5V musi by? tez doprowadzone , ale mo?e by? z odr?bnego ?ród?a ni? sam sterownik.

W uk?adzie LCD sterowanego przez  RS232  zastosowano te? funkcje steruj?ce dodatkowym wyposarzeniem i oraz

funkcjami dodatkowymi:

KODY STERUJ?CE Terminala

 Klawisze     – Funkcja                   – ASCII   –  HEX
CTRL + O   – pod?wietlenie on/off    15   ,     0x0F
CTRL + A   – PD2 on/off                   1   ,     0x01

 CTRL + B   – PD3 on/off                   2   ,     0x02
CTRL + C   – PD4 on/off                   3   ,     0x03

 CTRL + D   – PD5 on/off                   4   ,     0x04

 CTRL + P   – Pomoc na terminalu     16
BackSpace – kasowanie ostatniego     8   ,     0x08
Enter        – zmiana wiersza             13   ,     0x0D
Esc           – kasuj caly lcd               27   ,      0x1B

Jak wida? uk?ad potrafi sterowa? 4 Portami Dodatkowymi  co mo?e by? przydatne np przy wspo?pracy ze stacja pogodow? czy sterownikiem pieca , gdzie mo?na dodatkowo uruchomi? brzeczyk alarmu temperatury czy te? kontrolki stanów.

Uk?ad te? potrafi podczas pracy z komputerem PC   po odebraniu z terminala kodu 16 czyli po wci?nieciu klawiszy CTRL+P wy?wietli? spis rozkazów steruj?cych oraz dane transmisji i wyswietlacza.

Standartowo jest to wy?wietlacz 16×2 , ale mo?na pod??czy? dowolny zgodny z HD44780 np 40×4 , 16×4 , 20×2 i inne.

Przyk?adowy program steruj?cy wy?wietlaczem z SunDuino:

Uk?ad mo?na zamówi? emailem dost?pnym w sekcji kontakt.

W e-mailu nale?y poda? jaka ma by? szybko?? transmisji RS232:

Dost?pne to:

9600 – standartowo

14400, 19200

oraz rozmiar wyswietlacza :

16×2  – standartowo

16×4, 20×2 , 20×4  itd  w zale?no?ci od posiadanego wy?wietlacza

UWAGA !!!!

UK?AD PRACUJE NA POZIOMACH TTL (5V)  W CELU POD?ACZENIA DO PC BEZPO?REDNIO TRZEBA DO?ACZY? UK?AD KONWERTERA NAPI?? NA 12V NP MAX232 LUB U?YWA? KONWERTERA USB-RS232 TTL.

UK?AD JEST DOSTOSOWANY DO PRACY BEZPOSREDNIO Z MIKROKONTROLERAMI  W SYGNA?ACH TTL