I'm Mos …. XMos….

xmos_logo

 

Wielordzeniowy mikrokontroler ten ju? znamy, niemniej powoli nadchodzi chwila kiedy poza przyk?adami nale?y pokaza? co? wi?cej… Firma XMos nie rozpieszcza nas dokumentacj?  i niewiele znajdziemy ale wszystko si? da zrobi?. Dlatego te? ….

postanowi?em niejako poprowadzi? ma?y kursik programowania tych ciekawych mikrokontrolerów. Na razie za wiele nie napisz? gdy?  niejako ten post ma tylko charakter informacyjny o tym co si? zacznie niebawem.

Kursik mo?e nie b?dzie  jako? tam specjalnie rozbudowany i bardziej si? skupimy na ?ywych przyk?adach a ca?o?? b?dzie mia?a nast?puj?c? posta? w pierwszej fazie :

  • Wprowadzenie do XTime Composer
  • Obs?uga GPIO
  • RAM  –  Zbudujemy kart? Slice z pami?ci?  8MB

2356346-40

  • RS232 – Zbudujemy kart? RS232 i nauczymy si? komunikacji

images

  • ADC  – Pomiary na Xmos
  • LCD HD44780  – w praktyce

  • SPI na przyk?adzie LCD NOKIA 3310

  • XMosPI  pod??czymy si? pod Raspberry PI i uzyskamy dost?p do GPIO

Ca?y kursik b?dzie prowadzony przez dedykowan? aplikacj? na PC, która b?dzie mieszka? na trayu i b?dzie informowa? o nowych materia?ach, oraz b?dzie  pobiera? pliki ?ród?owe do tematu i ca?y temat oraz b?dzie umo?liwia? umieszczanie w nich w?asnych komentarzy czy plików które b?d? dost?pne dla innych zainteresowanych.

Na chwil? obecn? oprogramowanie jest jeszcze w powijakach, ale my?l? i? wersja testowa b?dzie gotowa po weekendzie i udost?pniona kilku osobom do testowania przed wydaniem oficjalnego relase.  Dlatego te? nieco tylko uchylam r?bka tajemnicy :

imgres

 

Hehehe …

Niebawem wszystko si? wyja?ni ….

Mi?ego oczekiwania …..