Motylek jako … BatterFly -DUINO

Arduino-logo

Tym oto sposobem  posiadamy kolejne urządzenie dające się podpiąć do ARDUINO IDE i programowania go w tym języku.Tym procesorem jest 16 Kbajtowa  ATmega169PV, która potrafi się dogadać z  Arduino IDE. W tym celu modyfikujemy plik boards.txt wystarczy na końcu dodać wpis :

Czytaj dalej

Motylek — jak zacząć

tmb_1_385

AVR Butterfly jest p?ytka DEMO wielko?ci karty kredytowej , która posiada preinstalowane oprogramowanie , maj?ce na  celu zobrazowanie mo?liwo?ci mikrokontrolera ATMega169PV. P?ytka mo?e pracowa? na zegarze do 8MHz , ale fabrycznie jest ustawiona na 2MHz w celu oszcz?dzania baterii 3V, z której Motylek jest zasilany. Niemniej mo?na p?ytke zasila? napi?ciem od 2,2 do 5,5V  bez problemu.

Czytaj dalej

Motylek jako AVRISP

tmb_1_385

p?ytk? AVR ButterFly mo?na ?atwo adaptowa? na programator AVR zgodny z AVRISP, ale te? posiadaj?cy wiele nowych u?ytecznych funkcji, których nie posiada ?aden z istniej?cych programatorów dla AVR.

Czytaj dalej