LCD Sterowany przez RS232 v1.0

LCD Sterowany przez RS232 v1.0
Razem głosów: 2 co stanowi: 80% całości.

imgres

 

Jest to uk?ad oparty o mikrokontroler 89C2051, który odbiera znaki wysy?ane z terminala lub z innego mikrokontrolera przez port RS232 (TTL) i wy?wietla je na wy?wietlaczu LCD 2×16.

Uk?ad pracuje z szybko?ci?  9600bps co jest wystarczaj?ce do wi?kszo?ci zastosowa? np jako zdalny LCD do dowolnego sterownika gdzie musimy wy?wietlacz umie?ci? w innym miejscu ni? samo urz?dzenie , albo w projektach gdzie potrzebujemy LCD , ale zaczyna nam brakowa? portów w mikrokontrolerze.

Czytaj dalej

Obsługa czujnika Sensirion SHT21

Obsługa czujnika Sensirion SHT21
Razem głosów: 7 co stanowi: 91.43% całości.

3437167801

SHT21 jest cyfrowym czujnikiem wilgotności i temperatury , produkowany przez firme Sensirion.

Układ ten jest nowym czujnikiem w generacji 4C CMOSens umieszczony w obudowie DFN

o rozmiarach 3x3x1 mm.

Czytaj dalej

16-sto kanałowy sterownik LED

16-sto kanałowy sterownik LED
Razem głosów: 4 co stanowi: 90% całości.
imgres
W ramach rozwi?zywania problemów natury przej?ciowej, powsta? prezentowany sterownik LED , który
dysponuje 16 kana?ami wyj?ciowymi o mocy 500mA ka?dy i zasilaniu 12V oraz 4 wej?ciami dla
przel?czników.
Prezentowany Shield do p?ytek DUINO zosta? zbudowany w oparciu o uk?ady ULN2003A ,
ka?dy z 3 uk?adow posiada 7 darlingtonów o ci?glej mocy 500mA i chwilowej do 1000mA co pozwala na
sterowanie do 2 metrów popularnej listwy LED dost?pnej np. na Allegro.
Dla shielda zosta? napisany program sterownika o?wietlenia schodów :