16-sto kanałowy sterownik LED

imgres
W ramach rozwi?zywania problemów natury przej?ciowej, powsta? prezentowany sterownik LED , który
dysponuje 16 kana?ami wyj?ciowymi o mocy 500mA ka?dy i zasilaniu 12V oraz 4 wej?ciami dla
przel?czników.
Prezentowany Shield do p?ytek DUINO zosta? zbudowany w oparciu o uk?ady ULN2003A ,
ka?dy z 3 uk?adow posiada 7 darlingtonów o ci?glej mocy 500mA i chwilowej do 1000mA co pozwala na
sterowanie do 2 metrów popularnej listwy LED dost?pnej np. na Allegro.
Dla shielda zosta? napisany program sterownika o?wietlenia schodów :
Program obsluguje 2 tryby dzia?ania :
STANDARD  — kana?y s? w??czane prze??cznikiem Góra/Dó?, za?wiecaj? si? po kolei w zale?no?ci od
wybranego prze??cznika, nast?pnie po ok 2 minutach s? wygaszane;
EFEKT  —  wbudowane s? 4 efekty LED  wyzwalane po prze??czeniu prze??cznika trybu pracy.
Widok na mozaik? ?cie?ek :
Przechwytywanie
Filmiki z testów jeszcze na p?ytce stykowej :
Widok na p?ytk? shield:
s6300697.jpg
Widok od spodu na SunDuino 1.5:
s6300702.jpg
Jak wida? do po??cze? u?yto z??cz zaciskowych typu WAGO250.