Wytrawiarka

Wytrawiarka
Razem głosów: 1 co stanowi: 100% całości.

 

 

Jako że trochę się nazbierało z racji wytrawiania płytek
postanowiłem założyć ten wątek i umieścić tu wszystko
co posiadam do wymienionej w temacie wytrawiarki do płytek PCB,
która to popełniłem parę lat temu i od tamtej pory poza paroma
poprawkami w sofcie dotyczącymi sterowania napowietrzaniem
nic więcej się nie zmieniło.

Czytaj dalej

LCD Sterowany przez RS232 v2.0

LCD Sterowany przez RS232 v2.0
Razem głosów: 3 co stanowi: 86.67% całości.

imgres

To już druga wersja sterownika LCD na porcie Serial , tym razem układ został oparty o mikrokontroler PIC16F6xx. Układ działa podobnie do wersji 1.0 , ale zaszły zmiany i to dosyć daleko idące …

Czytaj dalej

LCD Sterowany przez RS232 v1.0

LCD Sterowany przez RS232 v1.0
Razem głosów: 1 co stanowi: 80% całości.

imgres

 

Jest to uk?ad oparty o mikrokontroler 89C2051, który odbiera znaki wysy?ane z terminala lub z innego mikrokontrolera przez port RS232 (TTL) i wy?wietla je na wy?wietlaczu LCD 2×16.

Uk?ad pracuje z szybko?ci?  9600bps co jest wystarczaj?ce do wi?kszo?ci zastosowa? np jako zdalny LCD do dowolnego sterownika gdzie musimy wy?wietlacz umie?ci? w innym miejscu ni? samo urz?dzenie , albo w projektach gdzie potrzebujemy LCD , ale zaczyna nam brakowa? portów w mikrokontrolerze.

Czytaj dalej

16-sto kanałowy sterownik LED

16-sto kanałowy sterownik LED
Razem głosów: 4 co stanowi: 90% całości.
imgres
W ramach rozwi?zywania problemów natury przej?ciowej, powsta? prezentowany sterownik LED , który
dysponuje 16 kana?ami wyj?ciowymi o mocy 500mA ka?dy i zasilaniu 12V oraz 4 wej?ciami dla
przel?czników.
Prezentowany Shield do p?ytek DUINO zosta? zbudowany w oparciu o uk?ady ULN2003A ,
ka?dy z 3 uk?adow posiada 7 darlingtonów o ci?glej mocy 500mA i chwilowej do 1000mA co pozwala na
sterowanie do 2 metrów popularnej listwy LED dost?pnej np. na Allegro.
Dla shielda zosta? napisany program sterownika o?wietlenia schodów :

SUN-003 USB – RS232 MCP2200

SUN-003 USB – RS232 MCP2200
Razem głosów: 7 co stanowi: 88.57% całości.

usb logo

Najnowszy konwerter USB – RS232 pracuj?cy w standardzie TTL na poziomach napi??  5V i 3,3V ,

a po zastosowaniu uk?adu MAX232 na poziomach 12V.

Zastosowany uk?ad to Microchip MCP2200-i so , do pracy wymaga bardzo niewiele w zasadzie wystarczy

tylko kwarc 12Mhz by uk?ad dzia?a? prawid?owo, ale oczywi?cie posiada wi?ksze mo?liwo?ci.

Czytaj dalej