Start z STM32 VL Discovery – 8 – RTC

Start z STM32 VL Discovery – 8 – RTC
Razem głosów: 2 co stanowi: 90% całości.

RTCe

Chcia?bym w tym miejscu opisa? kwesti? , której bezpo?rednio nie porusza?em a jest dosy? wa?na.

Mianowicie chodzi o u?ycie zegara RTC. Zwykle ze wzgl?du na niedoskona?o?? obwodów czasowych

w ró?nych mikrokontrolerach, powoduj? i? cz?sto si?gamy po zewn?trzne uk?ady RTC na magistrali

I2C cho?by popularne DS1307 czy PCF8583, niemniej jednak  w przypadku mikrokontrolerów ARM

sprawa ma si? inaczej a obwody czasowe s? bardzo dok?adne. Zatem atakujemy temat wbudowanego

RTC.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 7 – I2C

Start z STM32 VL Discovery – 7 – I2C
Razem głosów: 5 co stanowi: 92% całości.

i2c_Bus

Myślę że nadszedł już czas na omówienie interfejsów komunikacyjnych bardziej złożonych niż UART,

ale jednocześnie bardzo przydatnych jakimi nie wątpliwie są SPI i I2C oraz inne zaimplementowane.

W tym miejscu zajmiemy się magistralą I2C zwana też często 2Wire czy też TWI.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 6 — UART

Start z STM32 VL Discovery – 6 — UART
Razem głosów: 5 co stanowi: 100% całości.

rs232 logo ny

USART jest krewnym RS232, który powsta? w 1971 roku i do dzi? stanowi niejako podstaw? komunikacji urz?dze?, niestety w nowych komputerach nie znajdziemy ju? charakterystycznego 9 pinowego gniazda COM, dlatego musimy si? posi?kowa? ró?nymi konwerterami pod??czanymi do portu USB. W tym miejscu warto nadmieni? i? nasze VLDiscovery posiada USART, który nie posiada konwertera napi?? wi?c i tak musimy si? posi?kowa? przelotk? na USB.

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery – 5 — LCD

Start z STM32 VL Discovery – 5 — LCD
Razem głosów: 12 co stanowi: 98.33% całości.

W204-XLG_2d

Nadszedł czas by nasze Discovery wyświetlało nam jakieś komunikaty. Zatem musimy się zaopatrzyć

w LCD 2×16 oparty o sterownik HD44780 firmy Hitachi lub z nim zgodny. Jest tego pełno na rynku

więc jakby niema problemu. Jeśli mamy jakieś EVB (płytkę startową) np ATB

Czytaj dalej

Start z STM32 VL Discovery — SysTick 2 zmiana CLK

Start z STM32 VL Discovery — SysTick 2 zmiana CLK
Razem głosów: 8 co stanowi: 97.5% całości.

No tak poznaliśmy działanie SysTic , ale to było nic teraz dopiero zobaczycie moc i potęgę  drzemiącą  w nim.

Jak wiecie ustawienie zegara dla procesora w takich mikrokontrolerach jak AVR , PIC , 8051 jest wiążące

dla całego projektu i w zasadzie powiązane ze sprzętem. Wymagane jest podłączenie fizyczne kwarcu

właściwej wartości , albo użycie określonego wbudowanego generatora.

  Czytaj dalej